Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos 2024. január 25. napjától

 

A jelen ÁSZF a Brand Legends Agency elnevezésű és a Brand Legends Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: szolgáltató) nyújtott szolgáltatásra (továbbiakban: szolgáltatás) vonatkozó általános szerződési feltételeket állapítja meg.

 1. A szolgáltató adatai
 • A Brand Legends Agency szolgáltatást a Brand Legends Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtja a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint vállalkozásnak minősülő személyek részére.

A szolgáltatás igénybevétele esetén a felek között vállalkozási szerződés jön létre, amely keretében a szolgáltató – a szolgáltatás keretében elérhető egyes csomagokban foglaltaknak megfelelően – a TikTok közösségi online platformon történő brand építéshez nyújt tanácsadást, kreatív segítséget, illetve adott esetben a megrendelő részére gyárt e platformra tartalmat.

 

A szolgáltató főbb adatai:

 1. székhely: 2000 Szentendre, Pacsirta utca 11.
 2. cégjegyzékszám: 13-09-230951
 3. adószám: 32430839-2-13
 4. e-mail: halmibence@gmail.com

 

 1. A szolgáltatás igénybevétele
 • A megrendelő a szolgáltatást a brandlegends.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül tudja megrendelni, oly módon, hogy a weboldalon elhelyezett „ÁRAJÁNLATOT KÉREK” gombra kattint a weboldalon található űrlap kitöltését követően.
 • A megrendelő az űrlap kitöltése során az alábbi adatokat köteles megadni:

 

 1. név
 2. cégnév
 3. e-mail cím
 4. telefonszám
 5. cég tevékenysége

 

A megrendelő az űrlapon köteles feltüntetni, hogy a weboldalon jelzettek, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján a szolgáltatás pontosan mely csomagja vonatkozásában kér a szolgáltatótól árajánlatot, továbbá rövid leírást köteles közölni arról, hogy milyen jellegű termék, szolgáltatás brand építésében kéri a szolgáltató közreműködését, havonta hozzávetőlegesen milyen mennyiségű tartalmat érint a szolgáltatás, kb. hány munkaórában kívánja igénybe venni a szolgáltató szolgáltatását, szolgáltató általi tartalomgyártás esetén, amennyiben a szolgáltató által hozott szereplők vesznek részt a TikTok videóban, igényli-e esetleg a szolgáltatóktól influenszerek bevonását a tartalomgyártásba, továbbá közölnie kell, hogy a szolgáltatást határozatlan vagy konkrétan megjelölt határozott időtartamra (pl. hat hónapra stb.) kívánja igénybe venni.

 

Az „ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE” gombra kattintást követően az űrlapon közölt adatok és információk automatikusan továbbításra kerülnek a szolgáltató részére. E szakaszban a felek között szerződés még nem jön létre, a megrendelőnek fizetési kötelezettsége még nem keletkezik.

 

 • A megrendelő fokozottan köteles ügyelni arra, hogy az ajánlatkéréskor az adatait pontosan adja meg. Az „AJÁNLAT KÉRÉSRE” gombra kattintás után az adatok weboldalon történő módosítására a megrendelőnek nem lesz lehetősége, ekként amennyiben a megadott adatok javításra, pontosításra szorulnak, azt a megrendelőnek külön, írásban szükséges jeleznie a szolgáltató részére.
 • A pontatlan és/vagy hibás adatok beviteléből származó, a megrendelőt hátrányosan érintő jogi, gazdasági vagy egyéb jellegű következményekért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltató, amennyiben a megrendelő az adatok pontatlanságát, hibás voltát jelzi felé, együttműködik a megrendelővel annak érdekében, hogy a szolgáltató adatbázisa pontos és naprakész adatokat tartalmazzon, valamint a megrendelő részére a szolgáltatás nyújtása minél hamarabb lehetővé váljon a pontatlan, hibás adatok javítása útján, ugyanakkor a szolgáltató e magatartása nem zárja ki a pontatlan, hibás adatbevitel hátrányos következményeit.
 • Amennyiben a megrendelő szolgáltatóval közölt adataiban akár az ajánlatkérést, akár a szerződés létrejöttét követően változás következik be, úgy azt a megrendelő haladéktalanul köteles a szolgáltató részére írásban jelezni. A jelzés elmulasztása esetén a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a megrendelőt hátrányosan érő jogi, gazdasági vagy egyéb jellegű következményekért.
 • A megrendelő által közölt ajánlatkérés beérkezéséről a szolgáltató egyedi azonosító számmal ellátott visszaigazolást küld a megrendelő által ajánlatkéréskor megadott e-mail címre az ajánlatkérést követő 24 órán belül. A visszaigazolás tartalmazza az ajánlatkérés részleteit és az egyedi azonosító számot, az ajánlatkérés szolgáltatóhoz történő megérkezésének pontos idejét, év-hónap-nap-óra bontásban.
 • A szolgálató az érdemi ajánlatát az ajánlatkérés szolgáltatóhoz történő beérkezését követő 2 munkanapon belül küldi meg a megrendelő részére az ajánlatkéréskor a megrendelő által megadott e-mail címre. Ezen határidő elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy az ajánlatkérésben foglaltak mentén a szolgáltató szolgáltatást nem kíván a megrendelő részére nyújtani.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megrendelő és a szolgáltató adatait, a szolgáltatásnyújtás határozatlan vagy határozott idejét, az ajánlatkérés egyedi azonosítóját, a szolgáltatás pontos, nettó és bruttó havi árát, a szolgáltatás pontos tartalmát csomagtól függően – így különösen a havonta elkészíteni, menedzselni, vágni és feliratozni vállalt TikTok videók számát, a stratégiai tervezésre fordítani vállalt havi munkaórák számát, a hirdetéskezelés körében kezelni vállalt hirdetések havi számát –, továbbá azon felhívást, hogy az ajánlat elfogadásával a megrendelő egyúttal a jelen ÁSZF-ben foglaltakat is elfogadja, valamint fizetési kötelezettsége keletkezik. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen ÁSZF-re mutatkozó webes hivatkozást vagy az ajánlathoz a jelen ÁSZF-et mellékelni kell. A szolgáltató az általa küldött ajánlathoz az ajánlat kiküldésének napjától számított 14 napig kötve van (továbbiakban: ajánlati kötöttség).
 • A megrendelő a szolgáltató által részére megküldött ajánlatot az ajánlati kötöttség időtartama alatt jogosult elfogadni az ajánlattal való egyetértést kifejező nyilatkozatával. A megrendelő az ajánlatot jogosult elfogadni akár elektronikusan, az ajánlatra történő válasz e-mail megküldése útján vagy akár legalább ajánlott postai küldemény útján. Az ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak az ajánlatkérés egyedi azonosító számát tartalmaznia kell. Az ajánlatot elfogadó nyilatkozatnak a szolgáltatóhoz legkésőbb az ajánlati kötöttség utolsó napján meg kell érkeznie. Az ajánlat késedelmes elfogadása esetén a felek között szerződés nem jön létre.
 • Az ajánlattól lényeges feltételben eltérő elfogadó nyilatkozat esetén a szolgáltató úgy tekinti, hogy a megrendelő az ajánlatot nem fogadta el, ekként a felek között szerződés nem jön létre. E körben lényeges feltételnek minősül a szolgáltatás pontos, nettó és bruttó ára, a szolgáltatás pontos tartalma. Amennyiben a megrendelő kinyilvánítja, hogy a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezésével nem ért egyet, úgy a szolgáltató úgy tekinti, hogy a megrendelő az ajánlatot nem fogadta el, ekként a felek között szerződés nem jön létre.
 • Az ajánlat megrendelő általi elfogadásával a felek között szerződés jön létre. A szerződés létrejöttének a szolgáltató azon napot tekinti, amikor a megrendelő elfogadó ajánlata a szolgáltatóhoz megérkezett. Az ajánlat megrendelő általi elfogadásával a megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá az ajánlat elfogadásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy kéri a szolgáltatás nyújtásának megkezdését.
 • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának megkezdését a szerződés létrejöttét követően nyomban köteles megkezdeni.

 

 1. A szolgáltatási díj

 

 • A megrendelő a szolgáltatási díjat banki átutalás útján köteles megfizetni azt követően, hogy a szolgáltató részére a mindenkori számviteli szabályoknak megfelelő számlát megküldte. A szolgáltató számlaküldési kötelezettségének elektronikus úton, a megrendelő által megadott e-mail címre történő kézbesítéssel tesz eleget.
 • Az átutalásos fizetés során a megrendelő a közleményben köteles feltüntetni a részére megküldött számla sorszámát. A megrendelő köteles olyan bankszámláról teljesíteni az átutalást, amelyet a szolgáltatás igénybevétele céljából jogosult használni. E tekintetben a szolgáltatót semmilyen felelősség, helytállási kötelezettség nem terheli, ezért kizárólag a megrendelő a felelős.
 • A szolgáltatási díjat a szolgáltató saját maga jogosult meghatározni. A szolgáltatási díj minimum összegét a szolgáltató a weboldal bárki által szabadon látogatható részén teszi közzé. A közzétett minimális szolgáltatási díj nettó árként kerül feltüntetésre, amelyre a szolgáltatásra vonatkozó mindenkori általános forgalmi adó összege rárakódik. A szolgáltatási díj a szolgáltatással összefüggésben a Budapest területén kívüli extra kiszállási díjat nem tartalmazza. A szolgáltató a szolgáltatási díj pontos összegét a megrendelő ajánlatkérésében foglaltaknak alapján minden esetben egyedileg határozza meg akként, hogy a szolgáltatás díja a weboldalon közölt minimumáraknál alacsonyabb nem lehet.
 • A szolgáltatás nyújtásáért a szolgáltató havi díjat számol fel, amelyet a megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint havonta köteles megfizetni. A szolgáltatási díj minden esetben az adott tárgyhót követően esedékes.
 • A megrendelő a szolgáltatás teljesítéséről cégszerűen aláírt teljesítési igazolást állít ki a tárgyhót követő legkésőbb 5. napig a szolgáltató részére. A teljesítési igazolásnak ezen határidőben a szolgáltatóhoz meg kell érkeznie. Ugyanezen határidőn belül a szolgáltató megküldi az elektronikus számlát a megrendelő részére. A fizetési határidőt minden esetben úgy kell a számlán meghatározni, hogy a számla megküldését követően a megrendelőnek nyolc napos fizetési határidő álljon rendelkezésére a fizetési kötelezettsége teljesítéséhez.
 • A teljesítési igazolás kiállításának megtagadását a megrendelőnek a 3.6. pontban foglalt kiállításra nyitva álló határidőben indokolnia kell. Amennyiben a megrendelő a teljesítési igazolás kiállításának elmaradását a jelen pontban foglaltak szerint nem indokolja meg, úgy a felek úgy tekintik, hogy a megrendelő a teljesítést elfogadta.
 • Jelen szerződés alkalmazásában a tárgyhó számítása a szerződés létrejöttének napjától kezdődik. Egy hónap időtartamnak a szerződés létrejöttének napja sorszámozásával azonos sorszámú, egymást követő napok közötti időszakot kell számítani.

 

Amennyiben a szerződés egy naptári hónap utolsó napján jön létre, úgy mindig a naptári hónapok utolsó napját kell figyelembe venni az egy hónap időtartam meghatározásakor.

 

 • Felek tudomásul veszik, hogy a megrendelőt nem terheli hasznosítási kötelezettség. Amennyiben a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltató által készített anyagot nem hasznosítja, nem publikálja, posztolja stb., az a szolgáltató díjigényét nem érinti, a szolgáltató a szolgáltatási díjra ez esetben is jogosult, teljes összegben.
 • Budapesten kívüli kiszállás esetén a szolgáltató 60 Ft + áfa/km útiköltség és utazási óránként számított 10.000 Ft + áfa extra kiszállítási díjat jogosult felszámítani a szolgáltatási díjon felül. Ezen díjigényét a szolgáltató az általa kiállított számlában feltünteti és külön részletezi.
 • Külön megrendelői igény esetén a 4.7. pontban foglalt szolgáltatást a szolgáltató 3.000 Ft + áfa/videó darabáron végzi el. Ezt a díjat a szolgáltató az általa kiállított számlában feltünteti és külön részletezi.
 • A megrendelő fizetési késedelme esetén a szolgáltató a mindenkori Ptk.-ban szereplő mértékű, vállalkozások közötti törvényes késedelmi kamatot számolja fel késedelmi kamatként. A megrendelő fizetési késedelme esetén a szolgáltató a 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint behajtási költségátalányra jogosult.

 

 

 

 

 1. A szolgáltatás tartalma
 • A szolgálgató a szolgáltatás nyújtás keretében három szolgáltatási csomagot tesz elérhetővé a megrendelő számára. A megrendelő ajánlatkéréskor e csomagok közül jogosult választani. A szolgáltató az alábbi csomagokat kínálja a megrendelő részére:
 1. Bronz Csomag – amely TikTok stratégiaépítést és a megrendelő által átadott, TikTok videó nyersanyag kreatív vágását, feliratozását tartalmazza,
 2. Ezüst Csomag – amely TikTok stratégiaépítést, a megrendelő által átadott vagy a szolgáltató által készített TikTok videó nyersanyag kreatív vágását, tartalom menedzsmentet és tartalomgyártást tartalmaz,
 3. Arany Csomag – amely TikTok stratégiaépítést, a megrendelő által átadott vagy a szolgáltató által készített TikTok videó nyersanyag kreatív vágását, tartalom menedzsmentet és a szolgáltató által biztosított szereplőkkel történő tartalomgyártást, továbbá TikTok hirdetéskezelést tartalmaz,
 • Jelen ÁSZF alkalmazásában a TikTok stratégiaépítés azt jelenti, hogy a szolgáltató a birtokában lévő know-how alapján a megrendelő részére TikTok stratégiát dolgoz ki, részére videó ötleteket ad, videó scripteket készít.
 • Jelen ÁSZF alkalmazásában a Tiktok videó nyersanyag kreatív vágása, feliratozása a nyersanyag szakszerű, TikTokkal kompatibilis rövid videó formátumra történő, aktuális TikTok trendeket lekövető vágását, aktuális TikTok trendeket követő, dizájnolt feliratozását jelenti.
 • Jelen ÁSZF alkalmazásában a tartalom menedzsment a videó scriptek írását és rendszerezését foglalja magában. A megrendelő a tartalom menedzsment körében kialakult ötletek, koncepciók, scriptek közül jogosult kiválasztani azon ötleteket, scripteket, amelyek a tartalomgyártás keretében megvalósításra kerülnek.
 • Jelen ÁSZF alkalmazásában a tartalomgyártás a megrendelővel egyeztetett TikTok videó nyersanyagának komplett elkészítését jelenti, oly módon, hogy a szolgáltató biztosítja a nyersanyag professzionális elkészítéséhez szükséges szakszemélyzetet, felszereléséket. Amennyiben a megrendelő az Arany Csomagra nézve köt szerződést a szolgáltatóval, úgy a szolgáltató a megrendelő erre irányuló kérése esetén biztosítja az elkészítendő TikTok videó szereplőit is.
 • A szolgáltató általi tartalomgyártás esetén a szolgáltató minden esetben köteles a forgatások idejét előre írásban egyeztetni a megrendelővel. Minden forgatási nap előtt közös stratégiai tervezés zajlik, ahol a megrendelő elmondja, átadja az elképzeléseit, igényeit, lefekteti az irányvonalakat, a szolgáltató pedig maximális szakértelmével segíti és hozzájárul a megfelelő videó ötletek, témák kidolgozásához. A forgatás az előre egyeztett forgatási napon 4 órás intervallumokban történik. 4 óra alatt minimum 6 db TikTok videó nyersanyag elkészítése történik meg. A forgatási naptól számított 10 munkanapon belül a szolgáltató a publikálásra, posztolásra kész, megvágott és feliratozott videót .mp4 formátumban küldi meg a megrendelő részére.
 • A csomagok akár a megrendelő által készített, akár a szolgáltató által vagy közreműködésével elkészített TikTok videók posztolását, publikálását, e videók időzítésének, posztolási helyüknek, oldaluknak, csatornájuknak szolgáltató általi – megrendelői igényeket is figyelembe vevő – meghatározását nem tartalmazza, ezen szolgáltatást egyedi igény esetén a 3.10. pontban jelzett külön díj ellenében végzi el a szolgáltató.
 • Jelen ÁSZF alkalmazásában a TikTok hirdetéskezelés a TikTok platformon történő hirdetések elkészítését, megjelentetését, optimalizálását, teljeskörű menedzselését jelenti.
 • A szolgáltatás nyújtása során a szolgáltató folyamatosan köteles a megrendelővel kapcsolatot tartani, és a szolgáltatást a lehetőségek szerint legjobban a megrendelő igényeire szabni.
 • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során köteles a megrendelő utasításai szerint eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhessebbé. Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, a teljesítés megkezdését követően a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
 • A szolgáltatás nyújtása során, azokban az esetekben, amikor a jelen ÁSZF a szolgáltató részére konkrét teljesítési határidőt nem szab meg, a felek kötelesek írásban egyeztetni az adott, elvégzendő feladat természetét, jellemzőit figyelembe vevő teljesítési határidőt meghatározni.
 • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása, a szerződés teljesítése során jogosult közreműködőt, alvállalkozót igénybe venni. A közreműködő, alvállalkozó magatartásáért a szolgáltató úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

 

 1. A szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezések

 

 • A weboldalon a megrendelő számára elérhetővé tett akár szöveges, akár audiovizuális anyagok, vagy ezek bármilyen kombinációja, valamint a Brand Legends és Brand Legends Agency elnevezés, a Brand Legends és Brand Legends Agency arculatához tartozó bármilyen elem (védjegy, logó, domainnév, grafikai, képi, audiovizuális ábrázolások stb.), a Brand Legends és Brand Legends Agency alapjául szolgáló know-how, szerzői mű a szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi.
 • A jelen ÁSZF alapján létrejött vállalkozási szerződés semmilyen módon nem eredményezi a szolgáltató szellemi tulajdonának megrendelőre történő átszállását, a szolgáltató részéről semmilyen módon nem jelent a szellemi tulajdonnal kapcsolatos bármilyen jogról történő lemondást, továbbá semmilyen módon nem jogosítja fel a megrendelőt a szolgáltató szellemi tulajdonának hasznosítására, jelen ÁSZF kereteit meghaladó használatára. Ez alól kivételt képeznek a jelen ÁSZF 5.3-5.5. pontjában szabályozott esetek.
 • Valamennyi, a szolgáltató szellemi alkotásához kapcsolódó szellemi tulajdon (beleértve többek között a szerzői jogokat, védjegyjogokat és formatervezési mintaoltalmakat) és egyéb jog, mű (beleértve többek között a szlogenekre, hirdetési jellemzőkre és koncepciókra vonatkozó jogokat), amelyet maga a szolgáltató végzett, állított elő, vagy végeztetett , illetve előállíttatott a megrendelő kérésére és részére, és amelyért a megrendelőtől díjazást kapott, a felhasználás területének, időtartamának és módjának bármely korlátozása, valamint a szolgáltató bármely további díjigénye nélkül a megrendelőt illeti, és amennyiben szükséges, és az adott szellemi alkotásra vonatkozó jogi szabályozás alapján lehetséges, rá átruházandó. Ennek megfelelően a megrendelő jogosult bármely szolgáltatói eredményt bármikor reprodukálni, és azokat felhasználni és/vagy saját neve alatt megjelentetni, mintha azok a megrendelőtől származnának, és az eredményeket gazdaságilag hasznosítani. A jelen pontban rögzített felhasználási jog kifejezetten kiterjed valamennyi, a szerző jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt) III. fejezetében meghatározott vagyoni jogra, az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában, ideértve a mű egységét nem sértő átdolgozást is.
 • A szolgáltató által elkészített vagy készíttetett valamennyi anyagot a szolgáltató elkülönítve tárolja és a jelen szerződés időtartama alatt a lehető legnagyobb gondossággal megőrzi. A szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően is, a megrendelő a létrehozott anyagokat, ideértve a végleges anyagokat megelőző verziókat is (ha rendelkezik ezekkel), jogosult megőrizni.
 • A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jelen szerződés szerinti átruházása a jelen szerződés bármely okból történő megszűnését követően is hatályban marad.

 

 1. A felek között létrejött szerződés megszüntetése
 • A felek a köztük létrejövő szerződést írásban, közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
 • Határozott időre kötött szerződés esetén a határozott idő alatt a felek a szerződést rendes felmondással nem szüntethetik meg, továbbá a felek a szerződéstől a teljesítés megkezdését megelőzően nem jogosultak elállni.
 • Határozatlan időre kötött szerződés esetén bármely fél jogosult a köztük létrejött szerződést írásbeli felmondás útján megszüntetni. A rendes felmondás felmondási ideje a felmondás másik féllel való közlésétől számított harminc nap. A felmondás közlésének az a nap számít, amikor a másik fél a felmondást kézhez vette, vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt kézbesítési fikció alapján kézhez kellett volna vennie. A felmondási idő alatt a felek változatlanul kötelesek szerződés kötelezettségeiket teljesíteni és szerződéses jogaikat gyakorolni. A szerződés rendes felmondással történő megszüntetése esetén a felek kötelesek egymással arányosan elszámolni valamennyi kötelezettségük tekintetében. Határozatlan időre kötött szerződés esetén a szolgáltatói teljesítés megkezdése előtt bármely fél jogosult a közöttük létrejött szerződéstől írásban elállni.
 • Valamely fél lényeges szerződésszegése vagy nem lényeges, de ismételt szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a közöttük létrejött szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali hatályú felmondásnak indokolást kell tartalmaznia. A szerződés ez esetben azon a napon szűnik meg, amikor az azonnali hatályú felmondást a szerződésszegő fél kézhez vette, vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt kézbesítési fikció alapján kézhez kellett volna vennie. A jelen pontban foglalt azonnali hatályú felmondás joga határozott idejű szerződés esetén is megilleti a feleket.
 • A 6.4. pont alkalmazásában lényeges szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF 3. pontjában foglaltak megrendelő általi megsértése, a jelen ÁSZF 5. pontjában foglaltak bármely fél általi megsértése, a jelen ÁSZF 7. pontjában foglaltak bármely fél általi megsértésre.
 • A 6.4. pontban alkalmazásában ismételt szerződésszegésnek minősül az a lényegesnek nem minősülő szerződésszegés, amely a vétkes fél részéről legalább harmadik alkalommal felmerült.

 

 1. Titoktartási kötelezettség

 

 • A felek kötelesek megőrizni a szerződés fennállását megelőzően, továbbá a szerződés fennállásának ideje alatt birtokukba jutó valamennyi üzleti titkot, védett ismeretet időbeli korlátozás nélkül megőrizni, továbbá kötelesek gondoskodni arról, hogy a fél tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója, a féllel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, a fél szerződés partnere, kapcsolt vállalkozása az ilyen üzleti titkot, védett ismeretet időbeli korlátozás nélkül megőrizze. Az utóbbi személyek esetében a fél úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
 • A fél harmadik személyek részére – ide nem értve a fél azon tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, a féllel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyt, a fél azon szerződés partnerét, a fél kapcsolt vállalkozását, akiket a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez vesz igénybe – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül üzleti titkot, védett ismeretet nem adhat át. A fél a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül üzleti titkot, védett ismeretet semmilyen módon nem hozhat nyilvánoságra, nem tehet közzé.
 • Jelen szerződés alkalmazásában üzleti titoknak minősül a fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.
 • Jelen szerződés alkalmazásában védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. Az ÁSZF közzététele, módosítása
 • A szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et köteles a weboldalon bárki által elérhető módon közzétenni. A szolgáltató köteles gondoskodni arról is, hogy az ÁSZF korábban hatályban volt változatai is elérhetők legyenek a weboldalon keresztül. A közzétett ÁSZF, valamint a korábban hatályos ÁSZF szabályzatok a webshopból nem szerkeszthető formátumban egyben le is tölthetők.
 • Jelen ÁSZF-et a szolgáltató egyoldalúan jogosult módosítani.
 • A szolgáltató az ÁSZF módosításáról a módosítás hatályba lépését megelőző 30. napig e-mailben tájékoztatást küld a megrendelő részére. A tájékoztatásban meg kell jelölni, hogy az ÁSZF mely pontjai és milyen tartalommal kerülnek módosításra, valamint ismertetni kell a módosult rendelkezések hatályba lépésének napját.

 

 1. Írásbeliség
 • A felek a jelen ÁSZF-el, illetőleg a megrendelésekkel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, ajánlott vagy tértivevényes levél útján kötelesek megtenni. Jelen ÁSZF alkalmazásában az e-mailes közlés is írásbeli közlésnek minősül, amennyiben a közlés szolgáltató jelen ÁSZF-ben történő e-mail címe, valamint a megrendelő ajánlatkéréskor megadott e-mail címe között zajlik.
 • Ajánlott és tértivevényes levelek esetén a „nem kereste”, „ismeretlen helyre költözött” vagy más, sikertelen kézbesítést jelentő postai jelzés esetén a küldeményt a feladásától számított ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A felek által küldött e-maileket a megküldést követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

 1. A hibás teljesítésre vonatkozó különös rendelkezések
 • Nem tekinthető a szolgáltató hibás teljesítésének, amennyiben a megrendelő a szolgáltatás igénybevétele által nem tesz szert nagy követőszámmal rendelkező közösségi média profilra vagy sikeres vállalati brandre. Ezzel kapcsolatosan a szolgáltatót eredményfelelősség nem terheli.
 • A szolgáltatót nem terheli semmilyen helytállási kötelezettség azzal kapcsolatosan, hogy a szolgáltatás igénybevétele esetén a megrendelő bevételei, nyeresége, gazdaságossági eredményessége hogyan alakul. Ezzel kapcsolatosan a szolgáltatót eredményfelelősség nem terheli.
 • A megrendelő az elkészült anyag vagy anyagok átvételét kizárólag olyan hiba vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely miatt az anyag a megrendelő által előzetesen meghatározott igénynek vagy célnak nem felel meg, illetve amely tartalom jogszabályt sért. Az elkészült anyag olyan hibája vagy hiányossága miatt, amelynek elhárítását a szolgáltató megfelelő határidőben vállalja, a hiba vagy hiányosság elhárításáig a szolgáltató jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.

 

 1. Jogviták rendezése
 • A felek a felmerült jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.
 • A megrendelők panaszaikkal az 1.1. pont a. pontjában megjelölt postacímre küldött vagy az 1.1. pont d. pontjában foglalt e-mail címre írt megkeresésekkel fordulhatnak.
 • A szolgáltató a panaszok érdemi kivizsgálásának eredményéről a panasz beérkezésétől számított harminc napon belül nyújt tájékoztatást a megrendelő részére. A megrendelő panaszának elutasítása esetén a szolgáltató köteles indokát adni arra, hogy a panasz miért került elutasításra.
 • A felek felmerülő jogvitáira a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Ez esetben elsőfokon a járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyek esetén a Szentendrei Járásbíróság, a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyek esetében a Tatabányai Törvényszék illetékes.

 

 1. Záró rendelkezések
 • A felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). Felek vis maiornak tekintik azt az esetet is, ha a CoVid 19 járvány vagy más járvány/betegség miatt a szolgáltató munkavállalói, alvállalkozói nem tudnak munkát végezni. A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében. Vis maior esetén annak időtartamával a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik.
 • A jelen ÁSZF 2024. január 25. napjától lép hatályba, és visszavonásáig vagy módosításáig marad hatályban.
 • A szolgáltató Magyarországon bejegyzett jogi személy, és mint ilyen korlátozás nélkül szerezhet jogokat és kötelezettségeket, szerződéskötési képességében semmilyen módon korlátozva nincs, harmadik személyek jóváhagyásától mentesen járhat el saját ügyei vonatkozásában.
 • A megrendelő szavatolja, hogy jogokat és kötelezettségeket korlátozás nélkül szerezhet, szerződéskötési képessége semmilyen módon nem szenved korlátozást, továbbá, hogy saját ügyei vonatkozásában harmadik személyek jóváhagyásától mentesen járhat el.
 • A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen szerződési feltételek a Ptk. szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, azaz olyan szerződési feltételek, amelyet a szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
 • A jelen ÁSZF magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő vállalkozási szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A megrendelő által leadott ajánlatkérések, megrendelések, valamint az ahhoz tartozó számlák a szolgáltató által visszaolvasható módon tárolásra kerülnek.
 • Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek, hatálytalannak, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét, hatályosságát, jogszerűségét és végrehajthatóságát.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a magyar jog rendelkezései az irányadók.